Andulacja
Problemy i ich uleczanie

Wytwarzanie biologicznych drga rezonansowych

Pod pojciem andulacja rozumie si specyficzn metod terapii masaowej majc na celu wywoanie biologicznych drga rezonansowych, przy czym drgania te mog by ustawione przy zastosowaniu szerokiego i zmiennego zakresu czstotliwoci - w sensie modulowanej zmiany czstotliwoci - specjalnie na obraz kliniczny choroby lub objaww.

zdjeciePojciem andulacja okrelane s zwaszcza takie bodce wywoujce drgania, ktre stymuluj rne tkanki czne narzdu ruchu, ukadu miniowego i nerwowego oraz pynw ustrojowych, takich jak krew i limfa. Celem masau andulacyjnego jest przywrcenie naturalnych procesw metabolicznych, ich podtrzymywania lub optymalizacja. Jest to realizowane poprzez drgania rezonansowe o szerokim zakresie czstotliwoci.
Masa andulacyjny jest specyficzn metod terapii majc na celu wywoanie biologicznych drga rezonansowych w tkankach ludzkich i zwierzcych. W celu wywoania tych drga, skutecznych pod wzgldem terapeutycznym, steruje si wstpnie niewywaonymi silnikami szybkobienymi o rnych czstotliwociach. W wyniku tego zostaj wytworzone drgania andulacyjne o specjalnych pasmach czstotliwoci. Su one ukierunkowanej aktywacji i stymulacji pynw ustrojowych, ktrych celem jest wykorzystanie tej terapii wrd uytkownikw.

Specyfika metody andulacyjnej polega na tym, e wytworzone drgania rezonansowe dziaaj na rne tkanki ciaa, po uprzedniej analizie przeprowadzonej metod biologicznego sprzenia zwrotnego (biofeedback). Mog by usuwane wzgldnie stymulowane blokady i niedokrwienie jak rwnie zmniejszony metabolizm. W tym celu konieczna jest emisja drga o rnych czstotliwociach, ukierunkowana na ciao tak, aby mogy j odbiera rne struktury tkankowe. Czstotliwo jest przy tym niewystarczajca.
W wyniku cigej modulacji zdefiniowanego pasma czstotliwoci zostaje ustalone optymalne drganie rezonansowe dla terapii aktualnej i indywidualnej struktury tkanek.
Z uwagi na te wstpnie podczone instrumenty diagnostyczne proces masau, ktry potem nastpuje, sterowany jest w ramach metody andulacyjnej. W tym celu wpywy zdefiniowanego ruchu podczas masau andulacyjnego o rnych czstotliwociach rejestrowane s przy pomocy sensora przyspieszenia. W trakcie systematycznego i stopniowego podwyszania czstotliwoci masau andulacyjnego zostaje ustalona taka czstotliwo optymalna, dziki ktrej tkanka czna moe by wprowadzona w sta drga rezonansowych.
Wyznaczony zakres czstotliwoci dla ustalonej liczby dra musi by zrealizowany w obrbie ustalonego czasu. W przypadku braku realizacji wyznaczonego zakresu czstotliwoci dla ustawionej liczby dra w ustalonym czasie, elektronika znajdujca si w silniku ka, kieruje stopniowo diagnostyczny proces masau a do uzyskania grnej granicy.
Przy przeprowadzaniu diagnostycznego masau zaleca si uycie aktualnej i optymalnej czstotliwoci terapii. Dodatkowo istnieje moliwo indywidualnego nastawienia czstotliwoci dra. Tym samym nie ma koniecznoci dostosowywania si do konkretnego programu diagnostycznego.
Masa andulacyjny jest prawidowo przeprowadzony jeeli pacjent odczuwa wyran popraw poprzez usunicie blokad wywoanych chorob oraz kiedy pyny ustrojowe s prawidowo stymulowane.

Biologiczne drgania rezonansowe

Mechaniczny system, w ktrym dziaajca sia skierowana jest naprzeciw aktualnego kierunku ruchu, wytwarza czstotliwo drga lub - inaczej nazywany - proces andulacyjny.
Drgania w ktrych przepyw wielkoci x (t) powtarza si za kadym razem w trakcie odpowiedniego czasu T nazywa si czstotliwoci drga. Andullation wykres

Amplituda x (t) = x (t + T) - Czas T nazywa si okresem czstotliwoci lub okresem drga

 

rehabilitacja łóżko łóżko rehabilitacyjne masaż system masażu leczniczego łóżka masujące sprzęt do masażu masaż łóżka lecznicze

Interlumi ©2009
polecamy: mini aparaty słuchowe
projekt i wykonanie: Wojciech Gąsiewski