Andulacja
Problemy i ich uleczanie

Wytwarzanie biologicznych drga rezonansowych

Pod pojciem andulacja rozumie si specyficzn metod terapii masaowej majc na celu wywoanie biologicznych drga rezonansowych, przy czym drgania te mog by ustawione przy zastosowaniu szerokiego i zmiennego zakresu czstotliwoci - w sensie modulowanej zmiany czstotliwoci - specjalnie na obraz kliniczny choroby lub objaww.

zdjeciePojciem andulacja okrelane s zwaszcza takie bodce wywoujce drgania, ktre stymuluj rne tkanki czne narzdu ruchu, ukadu miniowego i nerwowego oraz pynw ustrojowych, takich jak krew i limfa. Celem masau andulacyjnego jest przywrcenie naturalnych procesw metabolicznych, ich podtrzymywania lub optymalizacja. Jest to realizowane poprzez drgania rezonansowe o szerokim zakresie czstotliwoci.
Masa andulacyjny jest specyficzn metod terapii majc na celu wywoanie biologicznych drga rezonansowych w tkankach ludzkich i zwierzcych. W celu wywoania tych drga, skutecznych pod wzgldem terapeutycznym, steruje si wstpnie niewywaonymi silnikami szybkobienymi o rnych czstotliwociach. W wyniku tego zostaj wytworzone drgania andulacyjne o specjalnych pasmach czstotliwoci. Su one ukierunkowanej aktywacji i stymulacji pynw ustrojowych, ktrych celem jest wykorzystanie tej terapii wrd uytkownikw.

Specyfika metody andulacyjnej polega na tym, e wytworzone drgania rezonansowe dziaaj na rne tkanki ciaa, po uprzedniej analizie przeprowadzonej metod biologicznego sprzenia zwrotnego (biofeedback). Mog by usuwane wzgldnie stymulowane blokady i niedokrwienie jak rwnie zmniejszony metabolizm. W tym celu konieczna jest emisja drga o rnych czstotliwociach, ukierunkowana na ciao tak, aby mogy j odbiera rne struktury tkankowe. Czstotliwo jest przy tym niewystarczajca.
W wyniku cigej modulacji zdefiniowanego pasma czstotliwoci zostaje ustalone optymalne drganie rezonansowe dla terapii aktualnej i indywidualnej struktury tkanek.
Z uwagi na te wstpnie podczone instrumenty diagnostyczne proces masau, ktry potem nastpuje, sterowany jest w ramach metody andulacyjnej. W tym celu wpywy zdefiniowanego ruchu podczas masau andulacyjnego o rnych czstotliwociach rejestrowane s przy pomocy sensora przyspieszenia. W trakcie systematycznego i stopniowego podwyszania czstotliwoci masau andulacyjnego zostaje ustalona taka czstotliwo optymalna, dziki ktrej tkanka czna moe by wprowadzona w sta drga rezonansowych.
Wyznaczony zakres czstotliwoci dla ustalonej liczby dra musi by zrealizowany w obrbie ustalonego czasu. W przypadku braku realizacji wyznaczonego zakresu czstotliwoci dla ustawionej liczby dra w ustalonym czasie, elektronika znajdujca si w silniku ka, kieruje stopniowo diagnostyczny proces masau a do uzyskania grnej granicy.
Przy przeprowadzaniu diagnostycznego masau zaleca si uycie aktualnej i optymalnej czstotliwoci terapii. Dodatkowo istnieje moliwo indywidualnego nastawienia czstotliwoci dra. Tym samym nie ma koniecznoci dostosowywania si do konkretnego programu diagnostycznego.
Masa andulacyjny jest prawidowo przeprowadzony jeeli pacjent odczuwa wyran popraw poprzez usunicie blokad wywoanych chorob oraz kiedy pyny ustrojowe s prawidowo stymulowane.

Biologiczne drgania rezonansowe

Mechaniczny system, w ktrym dziaajca sia skierowana jest naprzeciw aktualnego kierunku ruchu, wytwarza czstotliwo drga lub - inaczej nazywany - proces andulacyjny.
Drgania w ktrych przepyw wielkoci x (t) powtarza si za kadym razem w trakcie odpowiedniego czasu T nazywa si czstotliwoci drga. Andullation wykres

Amplituda x (t) = x (t + T) - Czas T nazywa si okresem czstotliwoci lub okresem drga

 
Problemy i ich uleczanie

Stymulacja przepywu limfy
Obok krenia krwi, w ktrym serce, puca i naczynia krwionone odgrywaj gwn rol, istnieje drugi bardzo wany ukad pynny. Jest to system limfatyczny. Ciao zawiera wicej limfy, ni krwi, a naczynia limfatyczne s dusze, ni yy.
Ukad limfatyczny wypukuje produkty przemiany materii z ciaa i usuwa zarazki. Mniejsze naczynia wpywaj do gruczow limfatycznych (te kropki). Zawieraj one komrki zabjcze, ktre odcinaj i niszcz zarazki.

Ukad naczy limfatycznych
Tam, gdzie krew wpywa z ttnic do naczy wosowatych, cinienie w naczyniach wypycha pyn zawierajcy tlen i cukier przez cianki komrek ylnych - a to tworzy limf.
Odpady komrkowe, takie jak kwas mlekowy i kocowe produkty przemiany materii czciowo ponownie przedostaj si do krwi. Reszta najpierw pynie z limf przez filtrujce gruczoy limfatyczne, a nastpnie przez gwne naczynia limfatyczne przed ponownym wejciem do ukadu krwiononego.

Najwaniejsze elementy tworzenia si limfy:
naczynia krwionone wosowate, tkanka rdmiszowa i naczynia limfatyczne wosowate
 • Naczynia krwionone wosowate zapewniaj wymian substancji, zaopatrujc komrki ciaa i usuwajc produkty odpadowe.
 • Tkanka rdmiszowa stanowi amorficzn substancj bazow, wkna i komrki tkanki cznej. Krzyuj si z ni kanay przedlimfatyczne wypenione pynem tkankowym.
 • Naczynia limfatyczne wosowate rozpoczynaj si w tkance rdmiszowej.
 
Problemy i ich uleczanie

Wypadnity krek midzykrgowy
Przy regularnym stosowaniu System Masau hhp moe pomc zapobiega wypadaniu krkw midzykrgowych.
Ponadto funkcja Systemu Masau "Andullation" pomaga zwolni napicie mechaniczne nerwu i odlego tkanki krka odstajcej od nerwu.
Wynik: natychmiastowa ulga w blu. Minie rozluniaj si, co polepsza krenie krwi.

 
 
Problemy i ich uleczanie

Terapia refleksologi stp oparta jest na koncepcji, e stopy stanowi zminiaturyzowany obraz caego ciaa i jego narzdw. W zwizku z tym poszczeglne strefy stp odpowiadaj rnym czciom ciaa i narzdom.
Specjalne poczenia nerwowe umoliwiaj wpyw na rne organy poprzez masa spodnich czci stp i przywracanie im stanu harmonijnego.
Obraz termograficzny przedstawia wpyw masau "Andullation" na newralgiczne punkty na podeszwach stp:


Na pocztku terapii opartej na refleksologii stp


Po 15 minutach terapii opartej na refleksologii stp

1. organy miednicy;
2 - dno miednicy,
3 - ko ogonowa,
4 - krzy,
5 - krgosup ldwiowy,
6 - jelito cienkie,
7 - poprzecznica,
8 - wyrostek robaczkowy,
9 - okrnica wstpujca;
10 - nerka;
11 - jelito cienkie,
12 - trzustka,
13 - gruczo nadnerkowy,
14 - odwiernik;
15 - odek,
16 - dolny uk ebrowy,
17 - pcherzyk ciowy;
18 - okie porednio,
19 - wtroba,
20 - wtroba,
21 - przepona,
22 - puca / oskrzela,
23 - staw barkowy, pachy,
24 - gruczo tarczycy / szyja,
25 - krgosup piersiowy,
26 - puca / oskrzela,
27 - grny uk barkowy,
28 - krgosup szyjny,
29 - podstawa czaszki,
30 - kark,
31 - grne naczynia limfatyczne,
32 - grne naczynia limfatyczne,
33 - grne naczynia limfatyczne,
34 - grne naczynia limfatyczne,
35 - ucho, 36 - szczka,
37 - szczka,
38 - szczka,
39 - szczka,
40 - wyrostek sutkowy,
41 - skronie / szczka boczna,
42 - przysadka mzgowa;
43 - mzg,
44 - pokrywa czaszki,
45 - mdek;
46 - ledziona,
47 - odbytnica / esica;
48 - okrnica zstpujca;
49 - wlot do odka;
50 - serce,
51 - moczowody.

 
Problemy i ich uleczanie

Ciepo podczerwone stymuluje krenie krwi. Promienie ciepa gboko przenikaj skr, podgrzewaj j i tak stymuluj, e naczynia krwionone poszerzaj si i krenie jest pobudzone. Ponadto bodziec cieplny pomaga otwiera si porom.
Stosowane regularnie gbokie podgrzewanie podczerwieni ma pozytywny wpyw na moc regeneracji ciaa, zwiksza i zapewnia przyjemne rozlunienie.

 • poprawa krenia krwi
 • stymulacja ukadu przemiany materii
 • wzmocnienie ukadu odpornociowego
 • poluzowanie napicia poprzez popraw krenia krwi i podgrzewanie mini
 • Zastosowanie rodkw wspierajcych terapi przy kontuzjach sportowych
 • Zmniejszenie ryzyka obrae podczas uprawiania sportu (nacignicia, uszkodzenia powysikowe) poprzez uprzednie rozgrzanie
 • Zwikszenie spalania tuszczu
 • Gboki relaks ciaa i umysu

ciepo podczerwone natychmiast generuje optymalne uczucie ciepa

 


rehabilitacja łóżko łóżko rehabilitacyjne masaż system masażu leczniczego łóżka masujące sprzęt do masażu masaż łóżka lecznicze

Interlumi ©2009
polecamy: mini aparaty słuchowe
projekt i wykonanie: Wojciech Gąsiewski